Organami Instytutu Sieci KOMEL są: dyrektor i Rada Instytutu Sieci KOMEL.

1. Dyrektor m.in.:
- kieruje działalnością instytutu;
- reprezentuje instytut na zewnątrz;
- odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu;
- odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie instytutu.

Dyrektora Instytutu Sieci KOMEL powołuje Prezes Centrum Łukasiewicz po zasięgnięciu opinii rady Instytutu Sieci KOMEL.

2. Rada Instytutu Sieci  m.in.:
- określa perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu;
- uchwala statut instytutu;

Rada Naukowa Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, w skład której wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu KOMEL, w liczbie 6;
2) osoby spoza Instytutu KOMEL, powołane przez ministra nadzorującego, w liczbie 6.

wykonuje zadania Rady Instytutu Sieci KOMEL do dnia jej powołania na podstawie przepisów ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
Organy Statutowe
Pablo Software Solutions
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Napędów i Maszyn  Elektrycznych
KOMEL