Pablo Software Solutions
 
Wydawnictwa książkowe, monografie
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved

Bronisław Drak, Tadeusz Glinka, Jan Kapinos, Roman Miksiewicz, Piotr Zientek
AWARYJNOŚĆ MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW W ENERGETYCE

  
Fragmenty recenzji wydawniczej prof. dr hab. inż. Jana Zawilaka

Autorzy przedstawili bardzo szczegółowo wiele zagadnień związanych z eksploatacją maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego w elektrowniach, hutach i kopalniach. Prezentowane przykłady uszkodzenia maszyn zilustrowano bardzo interesującymi fotografiami. Opiniowana monografia jest aktualna w świetle prowadzonych w Polsce i na świecie działań zmierzających do zwiększenia niezawodności pracy systemów energetycznych, zwiększenia ich wydajności oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.
Zbigniew Hilary Żurek, Piotr Duka
RLC CIRCUITS FOR MATERIAL TESTING AND NDT

  
Od autorów:
Przypominając podstawowe równania pomiarów magneto-indukcyjnych próbki cylindrycznej wraz z warunkami brzegowymi i rozwiązaniami schematu pomiarowego z cewką pomiarową z rdzeniem w postaci badanej próbki materiału, autorzy monografii zaproponowali odmienną od klasycznych badań wiroprądowych nieciągłości geometrycznych, wielopunktową procedurę oceny krzywej trwałości materiału z pomiarów dla szerokiego w szerokim zakresie częstotliwości prądu wzbudzenia. Zdefiniowano w ten sposób i zaproponowano dogodny parametr diagnostyki magnetycznej wskazujący na rozwój uszkodzeń zmęczeniowych. Parametrem wyjściowym są zmiany unormowanych składowych impedancji cewki pomiarowej zdefiniowane przez Förstera dla badań materiałów i pęknięć prądami wirowymi a odejście od pierwotnego opisu zmian częstotliwości
w postaci  dało parametr o wymiarze 3D (spektroskopia impedancji) Sposób ten eliminuje wiele trudności związanych z jednoparametrycznym (przenikalność magnetyczna, przewodność elektryczna) badaniem stopnia degradacji polegających na nakładaniu się mierzonych wartości parametrów w różnych przedziałach czasowych eksploatacji (zgłoszenia patentowe). Wartym podkreślania jest potwierdzenie możliwości stosowania pomiarowych mostków RLC do badań nieniszczących, obniżając o rząd wielkości koszty aparatury i badań oraz czyniąc je powszechnie dostępnymi. Metoda jest na tyle uniwersalna, że może być stosowana do badania materiałów ich struktur a nawet podzespołów i maszyn elektrycznych

Zdaniem Recenzentów:
"Nieniszczące pomiary zmian parametrów magnetycznych i elektrycznych zachodzących w badanym materiale pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych były stosowane od dawna w praktyce inżynierskiej, ale ich zakres pomiarowy był ograniczony do wykrywania milimetrowych pęknięć tworzących się w ostatniej fazie trwałości elementu, tuż przed całkowitym pęknięciem. Zamierzeniem Autorów niniejszej pracy jest przesunięcie granicy wykrywalności powstałych uszkodzeń zmęczeniowych w kierunku pierwszych, subtelnych i lokalnych zmian struktury materiału przez pomiar zmian przenikalności magnetycznej i przewodności elektrycznej zdegradowanego materiału już we wczesnej fazie uszkodzeń zmęczeniowych. Monitorowanie i ocena rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych jest dziedziną eksplorowaną dopiero od niedawna, a główna trudność wynika z korelacji lokalnego charakteru rozwoju zmęczenia wokół początkowych pustek i defektów strukturalnych z pomiarami globalnych zmian właściwości fizycznych czy mechanicznych w całej objętości pomiarowej. Podstawowym problemem jest wybór właściwego parametru wskazującego na rozwój uszkodzeń zmęczeniowych (angielski termin fatigue damage indicator parameter). Zmiana tego parametru powinna być monotoniczną funkcją czasu lub liczby cykli obciążeń zmęczeniowych. Poszukiwania takiego parametru są ciągle sprawą otwartą zarówno w zakresie właściwości mechanicznych, jak i w zakresie właściwości magnetycznych  i etycznych ilustrowanych w niniejszym podręczniku. Podręcznik zawiera oryginalne wyniki badań doświadczalnych i symulacji komputerowych wykonanych przez Autorów".

Przypomnienie autorów:
W polskiej wersji językowej (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej) zawarto dodatkowo płytę CD z ćwiczeniami w MATHEMATICA umożliwiającymi samodzielną ocenę przebiegu składowych impedancji od zmian podstawowych parametrów pomiarowych cewki i parametrów materiału.

Tadeusz Glinka
MASZYNY ELEKTRYCZNE I TRANSFORMATORY.
PODSTAWY TEORETYCZNE, EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA

  
Monografia obejmuje podstawy działania transformatorów i maszyn elektrycznych, wybrane problemy eksploatacyjne oraz podaje metodykę diagnostyki najczęściej uszkadzających się elementów transformatorów i maszyn elektrycznych. Kilka wybranych i przedstawionych przykładów awarii stanowi ilustrację błędów popełnianych przez ludzi bądź też powstałych, gdyż zaniechano badań diagnostycznych. Awaria nowego transformatora hutniczego była zawiniona przez firmę, która opracowała dokumentację instalacji i zabezpieczenia transformatora, przy czym inwestor zaniechał zlecenia weryfikacji projektu w aspekcie bezpieczeństwa pracy transformatora. Awaria transformatora blokowego powstała, gdyż nie przeprowadzano diagnostyki przepustów izolacyjnych. Awaria bloku elektroenergetycznego powstała w wyniku błędu dyżurnego dyspozytora bloku, którego zaskoczyła zaistniała sytuacja, że po wyłączeniu bloku z sieci elektroenergetycznej, prąd w dwóch fazach generatora dalej płynął. Są to przykłady awarii, których być nie powinno. Przytoczone przykłady uzasadniają tezę, dlaczego pracownicy zajmujący się eksploatacją transformatorów i maszyn elektrycznych powinni znać teorię ich działania: w stanach pracy ustalonej, w stanach zaburzeniowych i w stanach niesymetrycznego obciążenia. Przybliżenie tej problematyki czytelnikom było intencją autora.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Napędów i Maszyn  Elektrycznych
KOMEL
Działalność wydawnicza Instytutu skupia się okresowej publikacji monografii z dziedziny maszyn elek­trycznych, autorstwa pracowników Komelu oraz przedstawicieli krajowego środowiska naukowego.
Monografie kierowane są do reprezentantów świata maszyn i napędów elektrycznych, prezentują szereg zagadnień oraz problemów występujących podczas projektowania, konstruowania, produkcji oraz eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych. Są one doskonałym miejscem do publikacji doświadczeń z eksploatacji maszyn elektrycznych, a także do przedstawienia najnowszych wyników badań i wdrożeń prac badawczo-rozwojowych oraz naukowych z dziedziny napędu elektrycznego. Omawiane są zagadnienia dotyczące silników elektrycznych, zespołów napędowych, jak również kompletnych aplikacji wykorzystujących napęd elektryczny.

Wszystkie monografie przyjmowane są do druku na podstawie recenzji.

Wydawca
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice

Zespół Redakcyjny

Redaktor Naczelny: Tadeusz Glinka
Sekretarz Redakcji: Mariusz Czechowicz
Elżbieta Bernatt, Maciej Bernatt, Andrzej Pawlak, Barbara Kulesz, Robert Rossa

Siedziba Redakcji
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec
tel.: +48 32 258-20-41 wew. 25
kom. 606-308-827
fax. +48 32 259-99-48
e-mail: info(at)komel.katowice.pl

Recenzenci
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka (Przewodniczący) - KOMEL
Prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz - Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Jan Zawilak - Prof. Politechniki Wrocławskiej

Parametry wydawnicze
- format: B5
- papier: biały, gramatura 80g/m2
- druk: czarno-biały (możliwość druku w pełnym kolorze)
- objętość: 150 - 300 stron + okładka
- dostępność: na zamówienie w Instytucie

Informacje dla autorów referatów
Informacje o prawach autorskich i licencjonowaniu -
pobierz plik
Procedura wydawnicza - pobierz plik
Szczegółowe zasady recenzowania monografii - pobierz plik
Formularz recenzji - pobierz plikChronologiczne zestawienie wydanych monografii