Pablo Software Solutions
 
NR 1/2016
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Wybrane, innowacyjne projekty maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi i ich praktyczne zastosowania - S. Gawron
2. Silniki wielobiegowe jako napędy energooszczędne - T. Glinka
3. Nieprawidłowa synchronizacja turbogeneratora - A. Gozdowiak, P. Kisielewski, L. Antal
4. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego z falownikiem IGBT samochodu Fiat Panda 2 - A. Łebkowski
5. Model matematyczny dwuprzewodowej linii zasilania z wykorzystaniem modyfikowanej zasady Hamiltona - A. Czaban, M. Lis, J. Sosnowski, W. Lewoniuk
6. Ocena zgodności wyrobów z pogranicza dyrektywy - Ł. Surowy
7. Układy napędowe w wykonaniu przeciwwybuchowym - ocena zagrożenia zapłonem części nieelektrycznej - M. Górny
8. Postęp w technologii produkcji lakierów elektroizolacyjnych - G. Kondziołka
9. Obsługa maszyn ręcznych z napędem elektrycznym - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego - A. Dąbrowski, T. Tokarski
10. Rozwój układów napędowych górniczych lokomotyw akumulatorowych - B. Polnik
11. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego z falownikiem MOSFET samochodu Fiat Panda 2 - A. Łebkowski
12. System sterowania manipulatorem równoległym przeznaczony do symula­cji wybranych środków transportu - J. Hetmańczyk, M. Sajkowski, T. Stenzel
13. Projekt i rozwiązanie techniczne specjalnego silnika z magnesami trwa­łymi - J. Kaňuch, A. Dučay
14. Rozwiązania technologiczne elektrycznego samochodu sportowego Smok - A. Łebkowski
15. Zwiększenie niezawodności poprzez monitorowanie wyładowań niezupeł­nych w uzwojeniu stojana - W. Koltunowicz, L. Badicu, U. Broniecki, J. Subocz, J. Plowucha
16. Rozwiązania hybrydowe typu microgrid dla izolowanych systemów ener­getycznych w interiorze południowej Australii - M. Markovic, Z. Nedic, A. Nafalski
17. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego łodzi - A. Łebkowski
18. Oprogramowanie dla komputerowego systemu skoordynowanej organiza­cji energooszczędnego ruchu pojazdów tramwajowych - S. Rawicki
19. Korelacja pomiarów termowizyjnych, wibracji oraz obciążenia w predyk­cyjnej diagnostyce silników indukcyjnych klatkowych - K. Bielecki
20. Badania dodatkowe kołpaków wirników generatorów - D. Baron, Z. H. Żurek
21. Porównanie różnych sposobów kierunkowego napędzania pojazdów silni­kami elektrycznymi - J. Dzida
22. Przegląd, analiza porównawcza i symulacja wybranych komponentów architektury elektroenergetycznego systemu zasilania samolotów "kon­wencjonalnych" i "More Electric Aircraft" (MEA) - L. Setlak, E. Ruda
23. Ocena zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa wyposażenia wykorzy­stującego technikę RFID - T. Strawiński
24. Samochody elektryczne - dźwięk ciszy - A. Łebkowski
25. Problemy eksploatacji silników indukcyjnych z asymetrią elektromagne­tyczną - wybrane przypadki - J. Petryna, M. Sułowicz, K. Guziec
26. Diagnostyka eksploatacyjna stali w energetyce - Z. H. Żurek, G. Dobmann, B. Rockstroh, D. Kukla
27. Diagnostyka zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych przy nieznanej hi­storii obciążeń - Z. H. Żurek, G. Dobmann
28. Statystyka uszkodzeń w elektrowniach zawodowych - S. Szymaniec
29. Modernizacja lokomotywy Ld-31EM na podstawie doświadczeń z jej eks­ploatacji w KWK "Piast" - P. Deja
30. 25 lat konferencji naukowo - technicznych "Problemy Eksploatacji Ma­szyn i Napędów Elektrycznych" -
M. Bernatt, M. Czechowicz
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019