Pablo Software Solutions
 
75/2006
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Wpływ obciążenia na odkształcenie prądu w silniku prądu przemiennego z magnesami trwałymi - T. Zawilak, L. Antal, J. Zawilak
2. Model matematyczny układu napędowego reaktora procesu polimeryzacji z uwzględnieniem wybranych problemów procesu technologicznego - część I - A. Popenda, A. Rusek
3. Model matematyczny układu napędowego reaktora procesu polimeryzacji z uwzględnieniem wybranych problemów procesu technologicznego - część II - A. Popenda, A. Rusek
4. Analiza modelowa wpływu odłączenia i ponownego załączenia napięcia sieci na stany dynamiczne silnika asynchronicznego - S. Potrawka, R. Sikora-Iliew
5. Analiza wybranych stanów przejściowych podczas rozruchu częstotliwościowego synchronicznego silnika reluktancyjnego - R. Machlarz
6. Ocena właściwości układów przekształtnikowych (FOC, DTC, DTC-SVM zasilających maszynę indukcyjną - A. Sikorski, A. Ruszczyk
7. Nowy, nieliniowy regulator prądu a dynamika kształtowania momentu silnika indukcyjnego - A. Ruszczyk, A. Sikorski
8. Zagadnienia doboru przemienników częstotliwości do zasilania silników reluktancyjnych o rozruchu asynchronicznym - S. Azarewicz , A. Zalas
9. Wpływ rodzaju wymuszenia na wybór struktury sterowania wektorowego - W. G. Zieli
ński, J. Michałowska
10. Poślizgowa charakterystyka admitancji stojana silnika indukcyjnego uzyskana przy zastosowaniu symulacji komputerowej - M. J. Zieli
ńska, W. G. Zieliński
11. Polowo-obwodowy model i parametry dwubiegowego silnika synchronicznego dużej mocy - J. Bialik, J. Zawilak
12. Obliczanie charakterystyk elektromechanicznych silnika reluktancyjnego dowzbudzanego magnesami trwałymi - R. Rossa
13. Napęd elektryczny lokomotyw dołowych i jego rozwój w kopalniach - S. Gierlotka
14. Wybrane zagadnienia stabilności trakcyjnych układów napędowych sterowanych impulsowo - S. Kosiorowski, A. Stobiecki, M. Żuchowicz
15. Wpływ układu sterowania prądem wzbudzenia na proces synchronizacji silnika synchronicznego - P. Zalas, J. Zawilak
16. Zagadnienia strat mocy trakcyjnych silników prądu stałego przy obliczeniach energooszczędnych jazd pojazdów tramwajowych - S. Rawicki
17. Hybrydowy napęd pojazdu miejskiego - T. Glinka, M. Fice, R. Setlak
18. Projektowanie optymalnych silników indukcyjnych trójfazowych - A. Rude
ński
19. Propozycje nowych metod wyznaczania sprawności silników indukcyjnych klatkowych - K. Dąbała
20. Stany dynamiczne w rzeczywistym samotokowym układzie elektromaszynowym /SUE/ z silnikiem Sg132 M-6B-S zasilanym z ACS 600 lub sieci 3x380 V - J. Flasza
21. Modelowanie konstrukcji mikrosilnika ze zwojem zwartym na podstawie analizy polowej - J. Anuszczyk, P. Błaszczyk
22. Określanie wartości momentu statycznego dla stanu nieruchomego wału silnika indukcyjnego w przekształtnikowym układzie napędowym dźwigu - J. Anuszczyk, M. Jabło
ński
23. Zastosowanie elementów logiki rozmytej do oceny układów elektromaszynowych - A. Horodecki
24. Uszkodzenia łożysk w silnikach indukcyjnych użytych w organach urabiających kombajnów górniczych - B. Drak, P. Zientek, R. Niestrój, J. Kwak
25. The Electric Properties of Cured Mica-Glass Composites - J. Pihera, V. Mentlik, R. Polansky
26. Możliwość detekcji niecentrycznego położenia wirnika w widmie prądów stojana silnika indukcyjnego klatkowego - P. Dybowski
27. Wpływ stopnia uszkodzenia wirnika na widmo składowych symetrycznych prądów stojana silników klatkowych niesymetrycznych - część 2 - P. Dybowski
28. Wpływ struktury schematu cieplnego w estymatorze rezystancji uzwoje
ń silnika indukcyjnego na dokładność estymacji prędkości obrotowej - T. Mnich
29. Wpływ temperatury pracy na właściwości magnetyczne dielektromagnetyków - T. Janta
30. Rozkład temperatury w pręcie uzwojenia stojana turbogeneratora - D. Gurazdowski, J. Zawilak
31. Wpływ zamknięcia żłobków stojana klinami magnetycznymi na parametry silnika pracującego w ciekłym azocie - S. Azarewicz, S. Śniego
ń, B. Węgliński
32. Wpływ klinów magnetycznych zamykających żłobki stojana na składowe harmoniczne indukcji w szczelinie powietrznej silnika indukcyjnego - D. Pliś
33. Badanie wpływu grubości szczeliny powietrznej na właściwości silników reluktancyjnych przełączalnych w oparciu o obliczenia polowe - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
34. Analiza wpływu szerokości biegunów stojana i zębów wirnika na parametry eksploatacyjne silników reluktancyjnych przełączalnych na bazie oblicze
ń polowych - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
35. Laboratoryjne stanowisko badania silnika prądu stałego z komputerowym systemem pomiarowym - K. Jahołkowski
36. Przykład zastosowania optoelektronicznego analizatora iskrzenia do badania komutacji maszyn prądu stałego - W. Zieli
ński
37. Aspekty współpracy maszyn elektrycznych i generatorów fotowoltaicznych - M. Niechaj
38. Praktyczna realizacja układów napędowych z jednofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z baterii ogniw fotowoltaicznych - J. Kolano, K. Kolano
39. Praktyczna realizacja układów napędowych prądu stałego zasilanych z baterii ogniw fotowoltaicznych - J. Kolano, K. Kolano
40. Przenośnik zgrzebłowy wyposażony w napędy CST-30 pracujący w KWK "Piast" - J. Rosikowski
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019