Pablo Software Solutions
 
NR 77/2007
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Kształtowanie charakterystyk mechanicznych reluktancyjnego silnika przełączalnego - K. Bieńkowski, K. Tomczuk
2. Praktyczna realizacja układów napędowych z trójfazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z baterii ogniw fotowoltaicznych - K. Kolano, J. Kolano
3. Problemy doboru algorytmów sterowania układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych pracujących grupowo - K. Kolano, J. Kolano
4. Modelowanie numeryczne wybranych algorytmów diagnostycznych maszyn asynchronicznych - A. Sołbut
5. Kompleksowe podejście do diagnostyki napędów - M. Wnek, M. Orkisz, J. Nowak, L. Majdak, M. Bedli
ńska
6. Badania generatora indukcyjnego wzbudzanego kondensatorami - P. Dybowski, W. Orlewski
7. Diagnostyka silnika indukcyjnego z zastosowaniem sygnału skutecznej wartości ruchomej prądu - P. Dybowski
8. Wpływ kształtu obwodu magnetycznego wirnika  na właściwości synchronicznego silnika  reluktancyjnego w stanach dynamicznych - R. Machlarz
9. Optimalization of Curing Process During the Manufacturing of Three-Component Insulating Systems - V. Mentlík, R. Polanský, J. Pihera
10. The Influence of Pulse Stress on Main-Wall Insulation of Electric Rotating Machines - V. Mentlík, J. Pihera, O. Tábořík, P. Trnka
11. Zabezpieczenie i sterowanie polem silnika WN za pomocą zespołu CZAZ-UM produkcji ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. - M. Krzęcio
12. Badanie symulacyjne jednofazowej przerwy w zasilaniu oraz ponownego załączenia napięcia zasilania na dynamikę silnika indukcyjnego - S. Potrawka, R. Sikora-Iliew
13. Nieinwazyjna diagnostyka wewnętrznych niesymerii uzwoje
ń maszyny synchronicznej - K. Weinreb, M. Sułowicz
14. Sterowanie prądem wzbudzenia silników trakcyjnych lokomotyw kopalnianych - R. Dudek, S. Kosiorowski, A. Stobiecki, M. Żuchowicz
15. Rozproszony system akwizycji sygnałów diagnostycznych dla silników indukcyjnych - T. Węgiel, M. Sułowicz, D. Borkowski
16. Centrum diagnostyczne do zdalnej oceny stanu silników indukcyjnych - T. Węgiel, M. Sułowicz, D. Borkowski
17. Zagadnienia kształtu i materiału prętów klatki wirnika sinika indukcyjnego przeznaczonego do pracy w warunkach kriogenicznych - S. Azarewicz, B. Węgli
ński
18. Możliwości wykorzystania magnetycznych kompozytów proszkowych do realizacji wirników silników reluktancyjnych małej mocy - S. Azarewicz, B. Węgli
ński
19. Optymalizacja pracy maszyny elektrycznej w fotowoltaicznym systemie napędowym - M. Niechaj
20. Ciągła transformata falkowa jako narzędzie wspierające diagnostykę silników indukcyjnych - M. Rad
21. Modelowanie układu napędowego wspierane przez inteligentny system prognozy - J. Flasza
22. Wpływ kształtu rdzenia stojana na parametry eksploatacyjne silnika indukcyjnego małej mocy - M. Dems, K. Komęza
23. Energooptymalne sterowanie układu napędowego  tramwaju z silnikami prądu stałego przy zakłóceniach ruchu pojazdu - S. Rawicki
24. Uwzględnienie zjawiska nasycenia rdzenia przy wyznaczaniu indukcyjności rozproszenia uzwojenia wirnika dla silnika asynchronicznego klatko­wego  zasilanego napięciem o dużej częstotliwości - M. J. Zieli
ńska
25. Ocena oszczędności energii elektrycznej przy skokowej regulacji napięcia w silniku asynchronicznym klatkowym - M. J. Zieli
ńska, W. G. Zieliński
26. Racjonalna praca silników asynchronicznych  klatkowych przy zmianie skojarzenia uzwoje
ń  z trójkąta w gwiazdę - W. G. Zieliński
27. Zdalne monitorowanie i diagnostyka napędów przekształtnikowych przy wykorzystaniu sieci Ethernet - Cz. T. Kowalski, J. Lis
28. Sterowanie silnikiem indukcyjnym z wykorzystaniem układu reprogramowalnego FPGA - J. Lis, Cz. T. Kowalski
29. Wykorzystanie eksperymentalnej oraz numerycznej analizy modalnej w badaniach i symulacji dynamiki stojanów maszyn elektrycznych dużej mocy - A. Mężyk
T. Czapla
30. Prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych dużej mocy zasilanych napięciem sieciowym - badania laboratoryjne - P. Zientek, R. Niestrój, S. Berhausen
31. Badanie maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi i klinami magnetycznymi - M. Wardach
32. Bezrdzeniowy silnik tarczowy z magnesami trwałymi - P. Cierzniewski
33. Weryfikacja pomiarowa obliczonych charakterystyk statycznych turbogeneratora - P. Kisielewski, L. Antal
34. Konfiguracje maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi w układzie przeciwbieżnych wirników do napędów obiektów techniki morskiej - P. Paplicki
35. Analiza procesów iskrzenia w maszynach komutatorowych prądu stałego w oparciu o matematyczne wskaźniki iskrzenia - W. Zieli
ński
36. Diagnostyka procesów iskrzeniowych komutatorowych maszyn prądu stałego w czasie rzeczywistym - W. Zieli
ński
37. Pole oraz moment elektromagnetyczny silnika synchronicznego dużej mocy o przełączalnych uzwojeniach - J. Bialik, J. Zawilak
38. Monitoring stanu izolacji uzwoje
ń silników WN - S. Szymaniec
39. Condition Monitoring of Large Electrical Machines - Ö. Göl, A. Nafalski
40. Wpływ przeplotu na straty dodatkowe od prądów wirowych w pręcie stojana turbogeneratora - D. Gurazdowski, J. Zawilak
41. Sterowanie wieloosiowym napędem pozycjonującym robota przemysłowego IRB-6 - M. Pawlak, K. Krawczyk
42. Optymalizacja własności dynamicznych zamkniętego obwodu regulacji prędkości kątowej silnika indukcyjnego w napędzie reaktora polimeryzacji - A. Popenda
A. Rusek
43. Wyznaczanie obciąże
ń układu napędowego hutniczej linii transportowej metodą trzech momentów - A. Popenda, A. Rusek
44. Możliwości regulacji napięcia wyjściowego prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi - S. Gawron
45. Wpływ stałej czasowej obwodu wzbudzenia na przebieg procesu synchronizacji silnika synchronicznego - P. Zalas, J. Zawilak
46. Odtwarzanie rozkładu średnich temperatur wybranych elementów silników indukcyjnych przy wykorzystaniu metody zastępczych schematów cieplnych - T. Mnich
47. Rozwiązania silników tarczowych - T. Glinka, M. Jakubiec
48. Konstrukcja stanowiska badawczego hybrydowego napędu autobusu - T. Glinka, R. Grzenik, M. Fice, R. Setlak
49. Poprawa charakterystyk elektromechanicznych silników SynRM poprzez wprowadzenie magnesów trwałych do wirnika - R. Rossa
50. Silnik reluktancyjny 1-fazowy z rozruchem asynchronicznym - T. Glinka
51. Wybrane problemy zaburze
ń w przemiennikowym układzie napędowym - J. Bakalarczyk
52. Silniki reluktancyjne - badania eksperymentalne - T. Zawilak, A. Wieczorek, Z. Damm, J. Zawilak
53. Porównanie silnika indukcyjnego oraz synchronicznego z magnesami trwałymi i rozruchem bezpośrednim - badania eksperymentalne - T. Zawilak, L. Antal
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019