Pablo Software Solutions
 
NR 83/2009
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Transformatory największych mocy i napięć - problematyka technologiczna i badawcza - K. Zakrzewski 
2. Problemy konstrukcji maszyn elektrycznych w aktualnych pracach BOBRME Komel - J. Bernatt, T. Glinka 
3. Projektowanie i wytwarzanie maszyn elektrycznych i transformatorów - nowe obszary prac badawczych - S. Sieradzki, D. Kardas
4. Trójwymiarowe polowe modele maszyn elektrycznych - A. Demenko 
5. Mathematical model of a single-phase inverter's with voltage regulation - P. Záskalický, M. Záskalická
6. Wybrane aspekty współczesnej sytuacji światowej w zakresie silników indukcyjnych - R. Zapaśnik
7. Zastosowanie magnesów trwałych w silniku reluktancyjnym ze strumieniem poprzecznym - M. Łukaniszyn, M. Kowol
8. Obliczenia cieplne w bezrdzeniowej maszynie dyskowej z magnesami trwałymi o chłodzeniu bezpośrednim - J. Szczypior, R. Jakubowski
9. Wyznaczanie składowej obwodowej pola magnetycznego w maszynie magnetoelektrycznej przy zastosowaniu metody magnetooptycznej - T. Błażejczyk, Z. Życki
10. Obliczenia analityczne silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) z pominięciem zjawisk nieliniowych - W. Jażdży
ński, M. Bajek  
11. Modelowanie maszyn synchronicznych z magnesami trwałymi z ekscentrycznością wirnika - T. Węgiel  
12. Algorytm bezpośredniego określania stanów ustalonych w maszynach synchronicznych z uwzględnieniem równania ruchu metodą bilansu harmonicznych - T. Sobczyk, M. Radzik  
13. Wykorzystanie kombinacji potencjałów T-W do wyznaczania parametrów sztywności siłownika łożyska magnetycznego - B. Tomczuk, J. Zimon  
14. Charakterystyki i sterowanie silnika indukcyjnego z dwoma uzwojeniami stojana - K. Pie
ńkowski
15. Schemat zastępczy obwodu magnetycznego głównego transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych - M. Noga, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur
16. Indukcyjność rozproszenia transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych - J. Lewicki, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur
17. Wpływ niejednoczesnego przełączenia pasm na podstawowe właściwości dynamiczne silnika skokowego - A. Mazurkiewicz
18. Badanie struktury obszaru dopuszczalnego przy optymalizacji silników indukcyjnych - M. Dąbrowski, A. Rude
ński
19. Interharmoniczne generowane przez maszynę indukcyjną ze statyczną lub dynamiczną ekscentrycznością - J. Rusek
20. Silnik reluktancyjny z toczącym się wirnikiem dyskowym - G. Kami
ński, A. Herbst
21. Analiza wpływu wybranych parametrów na dynamikę silnika reluktancyjnego - M. Kowol, J. Kołodziej, M. Łukaniszyn
22. Analiza właściwości silnika reluktancyjnego przełączalnego z niesymetrycznym obwodem magnetycznym - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
23. Wpływ danych nawojowych na właściwości eksploatacyjne silnika reluktancyjnego przełączalnego o budowie niesymetrycznej - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
24. New trend in education - virtual model of electrical machines - H. Kuchynkova, V. Hajek
25. Nadprzewodnikowe maszyny elektryczne w napędach jednostek pływających - T. Janowski, B. Kondratowicz-Kucewicz, G. Wojtasiewicz
26. Zastosowanie silnika liniowego w napędzie pojazdu futurystycznego transportu miejskiego - G. Kami
ński, T. Wygonowski
27. Nieliniowy model generatora synchronicznego do analizy systemu elektroenergetycznego na pokładzie nowoczesnego samolotu - F. Kutt, M. Michna, P. Chrzan, M. Ronkowski
28. Potrzeba doskonalenia dydaktyki w aspekcie wyspecjalizowanych laboratoriów technicznych na płaszczyźnie Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - J. Flasza
29. Badania bezszczotkowego silnika prądu stałego - M. Ciurys, I. Dudzikowski
30. Zastosowanie sieci neuronowych do monitorowania nieosiowości napędów elektrycznych z silnikami indukcyjnymi - C. T. Kowalski, P. Ewert
31. Wpływ uszkodzenia wirnika na pracę bezczujnikowego napędu indukcyjnego z estymatorem MRASCC - M. Dybkowski, C. T. Kowalski, T. Orłowska-Kowalska
32. Termiczna diagnostyka stanu technicznego zębów rdzenia stojana dużego turbogeneratora - A. Bytnar, R. Krok  
33. Skuteczne wykrywanie ekscentryczności dynamicznej w silniku asynchronicznym - K. Weinreb, M. Sułowicz
34. Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego w Polsce - J. Hickiewicz 
35. 90 lat nauczania Maszyn Elektrycznych w Politechnice Warszawskiej - W. Urba
ński 
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019