Pablo Software Solutions
 
86/2010
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Wielopoziomowy falownik w zastosowaniu do silnika indukcyjnego lub autonomicznej prądnicy indukcyjnej albo synchronicznej - O. Płachtyna, R. Żarnowski 
2. Oscylacje w filtrach wejściowych przekształtnikowych napędów trakcyjnych - R. Dudek, S. Kosiorowski, A. Stobiecki
3. Autonomiczna prądnica indukcyjna z kaskadowym falownikiem napięcia - R. Żarnowski
4. Numeryczny model fotowoltaicznego systemu napędowego z maksymalizacją mocy opartą na dodatnim sprzężeniu zwrotnym - M. Niechaj 
5. Hamowanie pociągów metra z napędem prądu stałego i przemiennego przy wykorzystaniu systemu ATO - J. Anuszczyk, A. Gocek
6. Przemysłowe badania diagnostyczne napędów elektrycznych - G. Gawor, S. Szymaniec  
7. Wybrane algorytmy diagnostyki układu napędowego z falownikami napięcia - A. Sołbut
8. Układ napędowy zasilany z baterii ogniw fotowoltaicznych współpracujący z siecią elektroenergetyczną - K. Kolano
9. Wpływ procesów komutacyjnych na pracę transformatora prostownikowego o nietypowym układzie połącze
ń - A. Sikora, B. Kulesz  
10. Porównanie dwóch wariantów zasilania silnika bezszczotkowego - A. Sikora, A. Zielonka  
11. Poprawa efektywności energetycznej pomp wody sieciowej EC Tychy S.A  - analiza problemu - A. Rusek, A. Popenda, J. Flasza, P. Dziubałtowski   
12. Zagadnienie oszczędności energii w silnikach elektrycznych w aspekcie klasyfikacji IE - J. Flasza 
13. Sterowanie wektorowe silnikiem indukcyjnym z dwoma uzwojeniami stojana - W. Figna, K. Pie
ńkowski
14. Analiza charakterystyk trakcyjnych silnika liniowego synchronicznego współpracującego z przemiennikiem częstotliwości - P. Błaszczyk
15. Strategie ewolucyjne w optymalizacji silników zwartobiegunowych - J. Anuszczyk, P. Błaszczyk
16. Badania silnika BLDC przeznaczonego do lotniczego napędu hybrydowego - P. Bogusz, M. Korkosz, A. Mazurkiewicz, J. Prokop
17. Badania symulacyjne silnika skokowego reluktancyjnego - P. Bogusz, M. Korkosz, A. Mazurkiewicz, J. Prokop
18. Silniki do napędów pracujących impulsowo - T. Glinka, S. Gawron
19. Weryfikacja pomiarowa wyników oblicze
ń polowych silnika reluktancyjnego przełączalnego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, K. Tomczewski, K. Wróbel   
20. Porównanie napędów z silnikiem indukcyjnym dwufazowym i trójfazowym z litym rdzeniem wirnika - M. Bogumił 
21. Analiza symulacyjna metod sterowania wektorowego synchronicznego silnika reluktancyjnego przy zmiennym kącie wymuszenia - R. Machlarz 
22. Ograniczanie pulsacji momentu elektromagnetycznego w bezszczotkowym silniku prądu stałego o skośnych magnesach - M. Korkosz, A. Młot
23. Pośredni pomiar elektromagnetycznego momentu silnika indukcyjnego - K. Badowski, J. Hickiewicz, K. Macek-Ka­mi
ńska, W. Herman 
24. Straty podstawowe i dodatkowe w rdzeniu wysokoobrotowych silników indukcyjnych małej mocy - M. Dems, K. Komęza, J. Szulakowski
25. Rozrusznik specjalnej koncepcji - V. Hajek, O. Vitek, H. Kuchynkowa  
26. Rezonans mechaniczny w wysokoobrotowym silniku PM BLDC - Z. Gałuszkiewicz, K. Krykowski, A. Skoć, J. Hetma
ńczyk  
27. Wysokoobrotowy silnik wzbudzany magnesami trwałymi - J. Hetma
ńczyk, K. Krykowski, Z. Gałuszkiewicz, R. Miksiewicz, D. Makieła
28. Zastosowanie blach ze stopów kobaltowo-żelazowych w maszynach z magnesami trwałymi - E. Król, R. Rossa
29. Stabilizacja napięcia pośredniczącego falownikowych układów napędowych - P. Chudzik, A. Radecki  
30. Nowe polowo-zorientowane środowisko komputerowe do oblicze
ń konstrukcyjnych klatkowych silników indukcyjnych - M. Jagieła
31. Prądnica do małej bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej - Z. Goryca, M. Malinowski 
32. Wpływ uszkodze
ń klatki wirnika na wartość napięć i prądów wałowych w silnikach indukcyjnych - P. Zientek, R. Niestrój
33. Wykrywanie zagroże
ń termicznych w silnikach indukcyjnych za pomocą metody zastępczych schematów cieplnych - T. Mnich 
34. Koncepcja i symulacja polowa generatora o zmiennej częstotliwości. Zastosowanie w autonomicznych systemach elektroenergetycznych - F. Kutt, M.Ronkowski 
35. Analiza kosztów układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym Diesla - T. Wolnik
36. Badanie połączenia wciskowego pomiędzy wałem a tuleją silnika typu SPM zastosowanego w napędzie samochodów elektrycznych - A. Białas
37. Model polowy bezrdzeniowej maszyny tarczowej - T. Glinka, E. Król, T. Wolnik 
38. Analiza akustycznego widma trójfazowego silnika indukcyjnego przy uszkodzeniach uzwojenia stojana - S. Rawicki, J. Koczorowski, M. Nowak, R. Mirski
39. Rozwiązania konstrukcyjne uzwoje
ń z bezpośrednim chłodzeniem wodnym - P. Pistelok
40. Błędy w pomiarach procesów iskrzeniowych komutatorowych maszyn prądu stałego - Wł. Zieli
ński
41. Badanie stabilności turbogeneratora przy zmianach obciążenia - P. Kisielewski, L. Antal 
42. Regulacja temperatury cieczy chłodzącej w układzie napędowym Mild Hybrid - R. Setlak, P. Kuś
43. Badania cieplne silnika spalinowego samochodu osobowego w aspekcie zastosowania systemu napędowego Mild Hybrid - R. Setlak, P. Kuś
44. Układ Stop & Go w systemie napędowym Mild Hybrid samochodu osobowego - R. Setlak, A. Gałązka
45. Elektryczny hamulec postojowy Hill Holder w samochodzie osobowym - R. Setlak, M. Krzyszkowski
46. Optymalizacja sprawności silnika indukcyjnego z zastosowaniem kryterium minimalnego prądu stojana - H. Banach
47. Charakterystyka elektroizolacyjnego lakieru nasycającego o ulepszonych właściwościach - B. Górnicka, L. Górecki 
48. Opracowanie algorytmów regulacji napięcia zasilania wysokoobrotowych silników klatkowych celem zapewnienia zadanego momentu krytycznego lub rozruchowego - M.J. Zieli
ńska, W. Zieliński
49. Metoda wyznaczania poślizgowych charakterystyk admitancji wysokoobrotowego silnika klatkowego - M.J. Zieli
ńska, W. Zieliński
50. Ograniczanie zużycia paliwa w modułowym hybrydowym układzie napędowym samochodu - B. Kulesz, M. Fice, R. Setlak
51. Modelowanie polowe silników jednofazowych z kondensatorem roboczym o przełączalnych uzwojeniach - R. Miksiewicz
52. Silnik BLDC z magnesami trwałymi jako napęd wózka inwalidzkiego - P. Dukalski
53. Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - wybór układu do bada
ń - M. Noga, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur
54. Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu prądowym - M. Noga, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur
55. Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu napięciowym - M. Noga, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur
56. Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - symulacje i pomiary - M. Noga, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur
57. Silnik klatkowy z wałem drążonym przeznaczony do zabudowy w maszynie technologicznej - S. Gawron
58. Problemy pracy silników elektrycznych zasilanych z układów przemiennikowych - J. Bakalarczyk
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019