Pablo Software Solutions
 
NR 1/2012 (94)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Przypadki kompleksowej oceny stanu technicznego izolacji metodami prądu stałego  - A. Polak
2. Przebieg procesu utraty synchronizmu turbogeneratora - P. Kisielewski, L. Antal
3. Sparametryzowany model polowy silnika reduktorowego z magnesami trwałymi  - K. Bie
ńkowski,
A. Rogalski
4. Mechatroniczny manipulator układów sterowania wyposażonych w pulpit sterowniczy  - Z. Szyma
ński
5. Analiza rozwiąza
ń konstrukcyjnych silników reluktancyjnych przełączal­nych przeznaczonych do napędów wysokoobrotowych - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
6. Model matematyczny silnika uniwersalnego zasilanego poprzez tranzystor IGBT przy wykorzystaniu zespolonych szeregów Fouriera  - P. Záskalický, J. Ka
ňuch
7. Zastosowanie schematu Aitkena do wyznaczania drogi kątowej w bez­czujnikowych układach sterowania   - A. Mazurkiewicz
8. Optymalizacja strat energii w torze zasilania napędu trakcyjnego z za­sobnikiem superkondensatorowym  - A. Radecki, P. Chudzik
9. Algorytmy energooszczędnej likwidacji dużych opóźnie
ń w ruchu pojaz­dów tramwajowych z silnikami indukcyjnymi - S. Rawicki, D. Brodnicki, K. Chyła, M. Nowak, A. Pluciński
10. Analiza zwarć zwojowych silnika reluktancyjnego przełączalnego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
11. Poprawa efektywności energetycznej napędów przemysłowych - analiza porównawcza stacji odpylania  - J. Flasza, D. Kazirod
12. Wyznaczanie charakterystyk trakcyjnych pojazdów kolejowych z asyn­chronicznymi napędami trakcyjnymi   - L. Lipi
ński, M. Miszewski
13. Wykorzystanie metod symulacji do analizy pracy i doboru nastaw regu­latorów trakcyjnych napędów asynchronicznych - L. Lipi
ński
14. Silnik PMSM jako nowoczesny napęd w górniczych systemach transpor­towych - B. Polnik
15. Problemy eksploatacyjne oraz diagnostyka zakłóce
ń i awarii występują­cych w pracy maszyn elektrycznych z zestykiem ślizgowym - K. Małota
16. Pomiary i analiza sygnałów dla potrzeb diagnostyki - S. Szymaniec
17. Diagnostyka off-line izolacji uzwoje
ń turbogeneratorów metodą pomia­rów wyładowań niezupełnych  - W. Kandora
18. Minimalizacja strat mocy w trójfazowym synchronicznym silniku reluk­tancyjnym - H. Banach
19. Metoda analizy przyczyn źródłowych w praktyce serwisowej maszyn elektrycznych - zagadnienia wybrane - P. Janicki, M. Trajdos
20. Falownik napięciowy oparty na potrójnym mostku H do zasilania silnika trójfazowego z przerwaną fazą  - A .Radecki
21. Metoda identyfikacji położenia wirnika silnika reluktancyjnego  - A. Mazurkiewicz 
22. Metoda oblicze
ń analitycznych pulsacji momentu w dwufazowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi zasilanym z przekształtnika PWM - P. Záskalický
23. Wpływ warunków eksploatacji na niezawodną pracę transformatora blo­kowego  - T. Glinka
24. Możliwości metod 3D FEM i CFD w analizie systemów chłodzenia ma­szyn elektrycznych - część wstępna  - B. Będkowski, J. Madej
25. Koncepcja napędu hybrydowego przeznaczonego do samochodu do­stawczego - E. Król, A. Białas
26. Przystosowanie silników klatkowych do pracy w warunkach długo trwa­jących lub często powta­rzanych rozruchów  - M. Bernatt
27. Eksploatacja silników typu SAS w KGHM Polska Miedź SA O/ZWR w Polkowicach. Doświadczenia, problemy, działania przyszłościowe - E. Pacholski, M. Leśnik
28. Podstawowe zagadnienia eksploatacji urządze
ń elektrycznych w wykona­niu przeciwwybuchowym, a instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych instalacji produkcyjnych - zakres branży elektrycznej; na przykładzie zakładu produkcyjnego PKN Orlen S.A. w Płocku  - K. Kużaj, J. Kolloch, W. Rumiński, J. Kubera, P. Mościbroda, W. Brześciński, W. Brzózka, W. Szczepanek, P. Lelewski
29. Zastosowanie silnika z magnesami trwałymi do napędu ciągnienia górni­czego kombajnu ścianowego -
A. Dzikowski
    
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019