Pablo Software Solutions
 
NR 2/2012 (95)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Nowoczesny napęd akumulatorowy ciągnika PCA-1 jako alternatywa dla obecnie stosowanych napędów w ciągnikach transportowych  - R. Konsek
2. Optymalne sterowanie kilku falowników przy ich równoległej pracy na sieć autonomiczną - M. Gołębiowski
3. Układ napędowy elektrycznego pojazdu miejskiego z hybrydowym bate­ryjno-ultrakondensatorowym magazynem energii  - L. M. Grzesiak, B. Ufnalski, A. Kaszewski, G. Gąbka, M. Michalczuk, A. Gałecki, P. Biernat, P. Rumniak
4. Cyfrowe zabezpieczenie od uszkodze
ń diod wirujących we wzbudnicach bezszczotkowych - W. Garski, A. Maj
5. Optymalne sterowanie falownika przy jego pracy na sieć systemu ener­getycznego - D. Mazur
6. Poprawa parametrów efektywności energetycznej układu napędowego wentylatora poprzez zastosowanie inteligentnego przemiennika częstotli­wości  - Z. Szulc
7. Trolejbusowy napęd trakcyjny z zasobnikiem superkondensatorowym - W. Kobos, M. Ciąćka, P. Chudzik
8. Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojana - P. Dybowski, W.  Milej
9. Silnik magnetoelektryczny do pompy paliwa rakietowego kriogenicznego systemu napędowego o małej sile ciągu - L. Długiewicz, J. Kołowrotkiewicz, W. Szeląg, B. Ślusarek
10. Wybrane problemy związane z kompensacją mocy biernej i filtracją WH w modernizowanych napędach przekształtnikowych - J. Rak, K. Jagieła, M. Gała, M. Kępi
ński
11. Separatory elektromagnetyczne budowy przeciwwybuchowej  - A. Maj
12. Trójfazowy generator z magnesami trwałymi w reżimie pracy jednofazo­wej - R. Rossa, P. Pistelok
13. Wysokonapięciowe silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej - M. Górny
14. Diagnostyka silników indukcyjnch dwuklatkowych z uszkodzonymi prę­tami - R. Miksiewicz
15. Przegląd możliwości doświadczalnego obciążenia silników wysokoobro­towych - W. Zieli
ński
16. Diagnostyka parametrów elektrycznych elektrowni wiatrowej w procesie wytwarzania energii - J. Anuszczyk, P. Błaszczyk, B. Terlecki
17. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w transporcie  - W. Moćko, A. Wojciechowski, P. Staniak
18. Badania laboratoryjne generatorów przeznaczonych do szeregowego na­pędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, P. Wygonik
19. Badania laboratoryjne ogniw elektrycznych przeznaczonych do zastoso­wania w napędzie hybrydowym bezzałogowego aparatu latającego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, P. Wygonik
20. Diagnostyka strategii sterowania napędów z silnikami PMSM  - P. Błaszczyk
21. Analiza pracy maszyn elektrycznych wirujących prądu przemiennego z uwzględnieniem spektrum nagrzewania w zakresie niszczących warunków termicznych  - A. Barasi
ński, J. Flasza 
22. Ewaluacja częstotliwościowa, jako proces doskonalenia procesu produk­cyjnego - analiza problemu na obiekcie przemysłowym - J. Flasza, D. Głodkowski
23. Analiza celowości budowy krajowych linii kolejowych dużych prędkości  - J. Anuszczyk, P. Błaszczyk, A. Wawrzyniak
24. Ocena jakości hamowania docelowego pociągów metra za pomocą funk­cji spełniania wymaga
ń Harringtona  - J. Anuszczyk, S. Barański, A. Gocek
25. Jednofazowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o rozruchu bez­pośrednim. Konstrukcje magnetowodu - M. Gwoździewicz, J. Zawilak
26. Wpływ strumienia zbocznikowanego na parametry schematu zastępczego dla silników klatkowych o dużych prędkościach obrotowych  - M. J. Zieli
ńska, W. Zieliński
27. Analiza wpływu warunków otoczenia na emisję wyładowa
ń niezupełnych w maszynach elektrycznych - Z. Plutecki
28. Kontrola off-line stanu izolacji odbiorników czasowo odłączonych od na­pięcia  - M. Sałasi
ński
29. Przemysł elektrotechniczny w Polsce w okresie 2005-2011 - przetrwanie kryzysu to nasza specjalność -
J. Nowastowski
    
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019