Pablo Software Solutions
 
NR 3/2012 (96)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Nietypowe uszkodzenia silników indukcyjnych dużej mocy  - B. Drak
2. Układ zasilania silnika BLDC z uwzględnieniem specyfiki napędu pojazdu drogowego - A. Sikora, A. Zielonka
3. Dwusekcyjny  filtr  piątej  harmonicznej  do kompensacji mocy biernej napędów walcarek rur - K. Jagieła, M. Gała, J. Rak, M. Kępi
ński
4. Analiza zjawisk cieplno-przepływowych kształtujących się w otoczeniu pracujących maszyn elektrycznych - Z. Plutecki
5. Drgania własne stojana silnika indukcyjnego klatkowego małej mocy - pomiary - S. Szymaniec
6. Pomiary częstotliwości drga
ń własnych i rezonansowych maszyn elek­trycznych w warunkach ich eksploatacji  - S. Szymaniec
7. Funkcja korelacji w pomiarach on-line wyładowa
ń niezupełnych silników elektrycznych w przemyśle - S. Szymaniec
8. Praca dwumaszynowego napędu z silnikami BLDC w elektromechanicz­nych stanach przejściowych - A. Fręchowicz, A. Heyduk
9. Dobór diod zabezpieczających w falownikach silników BLDC z elektro­nicznym bocznikowaniem części uzwojenia - A. Fręchowicz
10. Diagnostyka on-line maszyn elektrycznych w przemyśle cementowym - własna metoda oceny stanu izolacji stojana na podstawie pomiarów wy­ładowa
ń niezupełnych - M. Kacperak
11. Ocena strat w wysokoobrotowym silniku PM BLDC - K. Krykowski, J. Hetma
ńczyk, D. Makieła, Z. Gałuszkiewicz
12. Zwiększenie kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywności ener­getycznej napędów o cyklicznym charakterze obciążenia sieci zasilającej - A. Rusek
13. Analiza stanów nieustalonych grupowego napędu trakcyjnego z silnikami asynchronicznymi - D. Lewandowski, P. Łukasiak
14. Akumulatorowy ciągnik podwieszany GAD-1 z innowacyjnym napędem jako alternatywa rozwiąza
ń z napędem spalinowym - J. Mróz, K. Skupień, A. Drwięga, Z. Budzyński, B. Polnik, D. Czerniak, P. Dukalski, L. Brymora
15. Analiza stabilności przekształtnikowych napędów trakcyjnych bezpośred­nią metodą Lapunowa - A. Stobiecki, R. Dudek
16. Doświadczenia z eksploatacji MEW o zmiennej prędkości obrotowej - T. Węgiel, D.  Borkowski
17. Obliczenia trakcyjne pojazdu sportowo-rekreacyjnego UTV - W. Radwa
ński, B. Będkowski
18. Estymacja poślizgu dla dużych maszyn indukcyjnych w oparciu o analizę prądu stojana - M. Orman, M. Orkisz, C. T. Pinto
19. Projekt napędu samochodu elektrycznego z dwustrefowym układem ste­rowania współpracującym z silnikiem PMBLDC - A. Fręchowicz, P. Dukalski, A. Białas
20. Obliczenia osiowego strumienia magnetycznego w maszynie indukcyjnej metodą elementów sko
ńczonych  - A. Boboń, P. Zientek
21. Silnik PMSM małej mocy przeznaczony do rozruchu synchronicznego - P. Zalas, L. Antal 
22. Wpływ szerokości magnesu trwałego na właściwości prądnicy synchro­nicznej z magnesami trwałymi na powierzchni wirnika - T. Zawilak, M. Gwoździewicz
23. Wybrane parametry techniczno-konstrukcyjne silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o sterowaniu trapezoidalnym  - M .Lis
24. Zagrożenia eksploatacyjne transformatora energetycznego spowodowane uszkodzeniem przepustu izolatorowego  - J. Kapinos
25. Wygładzanie charakterystyki zadawania strumienia w napędach elek­trycznych z osłabianiem pola - A. Dębowski, R. Nowak
26. Doświadczenia własne w diagnostyce eksploatacyjnej zespołów napędo­wych krytycznych w przemyśle  - S. Szymaniec
27. Silnik samohamujący ze stałymi magnesami - K. Szewczyk, R. Golisz
28. Diagnostyka urządze
ń automatycznego ograniczania prędkości w syste­mie SOP-2  - S. Barański, P. Błaszczyk
29. Wolnoobrotowa prądnica do elektrowni wiatrowej lub wodnej - Z. Goryca, M. Malinowski, A. Pakosz
30. Model matematyczny silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o sterowaniu sinusoidalnym zasilanego ze źródła prądowego - M Lis, O. Makarchuk
31. Pomiar zmian wartości przenikalności magnetycznej i przewodności elektrycznej właściwej kołpaków generatorów - Z. H. Żurek, D. Baron
32. Monitorowanie stanu agregatów krytycznych napędzanych silnikami elektrycznymi dużych mocy - R. Nowicki
33. Modelowanie symulacyjno-komputerowe silnika synchronicznego z ma­gnesami trwałymi na podstawie wyników bada
ń polowych - I. Shchur, A. Rusek, O. Makarchuk     
34. Metodyka projektowania silników wykonawczych na przykładzie silnika liniowego - P. Błaszczyk, S. Bara
ński
35. Projekt prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi do odnawialnych źródeł energii - R. Rossa, P. Pistelok, A. Dąbrowski
36. Udział tworzyw i ich rodzaje w materiałach osłonowych instalacji urzą­dze
ń i maszyn elektrycznych - A .Block
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019