Pablo Software Solutions
 
NR 2/2013 (99)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Nowe doświadczenia w diagnostyce izolacji silników i generatorów me­todą wyładowań niezupełnych  - J. Petryna, M. Sułowicz, K. Guziec
2. Analiza wpływu sposobu rozruchu silników napędowych na parametry sieci elektroenergetycznej - E. Pacholski, L. Iskierski
3. Akumulator - ekologiczna alternatywa źródła energii dla napędu w systemie transportu - M. Kopczyk, M. Osińska-Broniarz
4. Opracowanie i kalibracja modelu matematycznego akumulatorów trakcyjnych przeznaczonych do samochodu elektrycznego - W. Moćko, M. Szymańska, A. Wojciechowski
5. Badanie zużycia energii przez samochód elektryczny w czasie testów drogowych - W. Moćko, M. Ornowski, M. Szymańska
6. Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich na etapie produkcji - S. Szymaniec, W. Kandora
7. Wykorzystanie fazy w diagnostyce układów napędowych - S. Szymaniec
8. Wykorzystanie fazy sygnałów wnz w diagnostyce stanu izolacji uzwojeń silników elektrycznych - S. Szymaniec
9. Technologia diagnozowania oraz organizacja diagnostyki w przedsiębiorstwie energetycznym - J. Dwojak, S. Szymaniec
10a. Kompleksowa diagnostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych w przemyśle cementowym - przykład aplikacji - część I - M. Kacperak, S. Szymaniec
10b. Kompleksowa diagnostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych w przemyśle cementowym - przykład aplikacji - część II - M. Kacperak, S. Szymaniec
11. Porównawcze pomiary defektów klatek rozruchowych silników indukcyj­nych pod kątem wykorzystania w diagnostyce - M. Sułowicz, J. Petryna, K. Weinreb, K.  Guziec
12. Wykorzystanie strumienia unipolarnego w diagnostyce maszyn prądu przemiennego - J. Petryna
M. Sułowicz, A. Duda, K. Guziec
13. Zintegrowany napęd dużej mocy samotoków wysa­dowych z wykorzysta­niem systemu Multifex - K. Jagieła, M. Gała, J. Rak, M. Kępiński
14. Praca dwubiegowego silnika indukcyjnego dmuchawy pieca oporowego w sieci niskiego napięcia - M. Gała, K. Jagieła
15. Nowa koncepcja silnika trakcyjnego wzbudzanego magnesami trwałymi przeznaczonego do zastosowania w napędach kopalń - P. Dukalski, L. Brymora
16. Wykorzystanie drgań względnych do monitoringu on-line napędów kry­tycznych - M. Klimowski
17. Diagnostyka wibroakustyczna w oparciu o uregulowania normatywne PN i ISO - M. Klimowski
18. Propagacja wybuchu przez szczelinę powietrzną silnika ognioszczelnego - M. Górny
19. Regulator poziomu obciążenia małej elektrowni wiatrowej - A. Pakosz, Z. Goryca
20. Generator do elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu - Z. Goryca, D. Mazur
21. Nowoczesne metody badań diagnostycznych maszyn górniczych z wykorzystaniem programu Diagnoprzem - Z. Szymański
22. Badania konstrukcji układu izolacyjnego stojana silników wysokonapięciowych budowy wzmocnionej z wykorzystaniem mieszanin wybuchowych - Ł. Surowy
23. Obiekty zapewniające bezpieczne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych umiejscowionych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Aspekty wy­posażenia obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu - zakres branży elektrycznej na przykładzie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN S.A.,
w Płocku
- K. Kużaj, J. Kolloch, W. Szczepanek, J. Kubera, P. Mościbroda, W. Brzózka, W. Brześciński, P. Bilski, P. Lelewski, W. Rumiński
24. Model matematyczny silnika uniwersalnego zasilanego poprzez triak przy wykorzystaniu zespolonych szeregów Fouriera - P. Záskalický, J. Kaňuch
25. Metoda obliczeń pulsacji momentu w dwufazowym silniku asynchronicz­nym zasilanym z przekształtnika PWM - P. Záskalický
26. Aktywne tłumienie i unikanie wzbudzenia obwodu wejściowego napędów trakcyjnych - D. Lewandowski, P. Lipnicki
27. Badania laboratoryjne superkondensatorowego zasobnika energii prze-znaczonego do ograniczania strat w sieciach trakcyjnych - P. Chudzik, A. Radecki, R. Nowak
28. Wektorowy falownik napięciowy z pomiarem rzeczywistego napięcia wyj­ściowego - R. Nowak, P. Chudzik, T. Sobieraj
29. Prognozowanie procesu starzenia się izolacji maszyn elektrycznych na podstawie pomiaru wnz - Z. Plutecki, J. Lichota
30. Silnik napędzający oszczędność - R. Hałoń, P. Dukalski
31. Eko-reduktor do odzysku nadwyżek energii wody sieciowej - T. Węgiel, D. Borkowski, S. Łopata
32. Zastosowanie napędów regulowanych częstotliwościowo do wentylatorów dużej mocy w energetyce zawodowej - A. Pozowski
33. Adaptacyjny regulator prądu stojana trakcyjnego napędu asynchronicz­nego - P. Łukasiak
34. Trójfazowy przekształtnik mocy AC/DC - A. Gospodarczyk, A. Majcher, M. Mrozek
35. Analiza stanów pracy silników indukcyjnego i synchronicznego magneto­elektrycznego o rozruchu bezpośrednim - M. Barański, P. Idziak, W. Królikowski, W. Łyskawiński
36. Zastosowanie modelowania diagnostycznego dla wspomagania predyk­cyjnego utrzymania ruchu i zwiększenia efektywności energetycznej w hu­cie - J. Song, R. Nowicki, A. Duyar
37. Inteligentne podejście w rozpoznawaniu anomalii pracy maszyn napędza­nych silnikami elektrycznymi - R. Nowicki, M. Bate
38. Analiza pracy silnika asynchronicznego w aspekcie sterowania wektoro­wego - P. Błaszczyk, S. Barański
39. Badania pojazdu elektrycznego Zilent Courant w testach jezdnych - A. Bocheńska, P. Grzelak, W. Gis, A. Majerczyk, A. Żółtowski
40. Wykorzystanie procesora sygnałowego do sterowania silnikiem z magne­sami trwałymi - T. Rudnicki, R. Czerwiński
41. Model matematyczny i symulacyjno-komputerowy układu napędowego reaktora polimeryzacji z modelową wersją silnika BLDC w wykonaniu rurowym - M. Nowak
42. Badania eksperymentalne dotyczące wykorzystania metod stałoprądowych do diagnostyki izolacji maszyn elektrycznych - Z. Ławrowski
43. Porównanie nagrzewania silnika BLDC w zależności od sposobu zasila­nia - A. Sikora, A. Zielonka, T. Rudnicki
44. Procesorowy układ sterowania silnika BLDC z bocznikowaniem części uzwojenia do napędu pojazdu elektrycznego - A. Fręchowicz
45. Hamowanie docelowe pociągu metra - P. Błaszczyk, S. Barański
46. Kogeneracja (CHP), szansa rozwoju elektrowni prosumenckich - J. Flasza, A. Popenda, A. Jąderko
47. Sterowanie pracą silnika indukcyjnego w aspekcie bezczujnikowej regulacji prędkości kątowej za pomocą sztucznych sieci neuronowych - M. Krupa, J. Flasza
48. Porównanie wyników obliczeń elektromagnetycznych silników synchronicznych z magnesami trwałymi uzyskanych z różnych metod obliczeniowych - R. Rossa
49. Wyznaczanie warunków komfortu cieplnego maszyn elektrycznych na podstawie pomiaru wnz - Z. Plutecki, S. Szymaniec
50. Stopień ochrony IP zapewniany przez obudowy urządzeń przemysłowych - G. Kałuża
51. Kazimierz Tadeusz Szpotański (1887 - 1966). Pionier polskiego przemysłu aparatów elektrycznych, "polski Siemens", współtwórca SEP - J. Hickiewicz
52. Roman Dzieślewski (1863-1924) - J. Hickiewicz
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019